Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

E-Publikationer

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i Finland

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i FinlandDen sammanfattande rapporten ger en komprimerad bild av kommun- och servicestrukturreromen och de förändringar som skett i kommunen under reformen.
2013. ISBN 978-952-293-045-3
Framtidsbilder av kommunerna

Framtidsbilder av kommunernaI detta utvecklingsinitiativ beskrivs möjliga framtidstrender för små kommuner, medelstora kommuner och städer.
2015. ISBN 978-952-293-338-6
Framtidsstrategi för de svenskspråkiga gymnasierna i Finland

Framtidsstrategi för de svenskspråkiga gymnasierna i FinlandDe svenskspråkiga gymnasiernas konkurrenskraft och våra ungas rätt till god allmänbildande utbildning på svenska, är en ödesfråga för det svenska i Finland.
2012. ISBN 978-952-213-908-5
Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperioden

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperiodenVård- och landskapsreformen framskrider. Den 2 mars 2017 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till bland annat en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om ordnande av räddningsväsendet.
2017
Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitetDet är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.
2017. ISBN 978-952-293-542-7
Fyra framtidsscenarier för kommunerna

Fyra framtidsscenarier för kommunerna
Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslutEn förhandsbedömning av de kommunala beslutens effekter tar mera fasta på värderingar i de förtroendevaldas beslutsfattande och initierar en diskussion om värderingar och beslutens önskade effekter. Rekommendationen om förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut och den tillhörande handboken har för avsikt att stärka det prognostiserande och övergripande greppet i det kommunala beslutsfattandet.
2011. ISBN 978-952-213-761-6
Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

En kommunalt förtroendevald kan avstängas från sitt uppdrag på grund av felaktigt eller brottsligt förfarande. I denna publikation har Kommunförbundets jurister sammanställt viktiga frågor som bör beaktas när man bereder och fattar beslut om avstängning.
2018
Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.
2016. ISBN 978-952-293-456-7
Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmånerDetta kapitel i förvaltningsstadgan tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar som betalas till kommunens förtroendevalda enligt kommunallagen och fullmäktiges beslut.
2017
Handbok för utarbetande av byggnadsordning

Handbok för utarbetande av byggnadsordningPublikationen innehåller anvisningar till kommunerna för arbetet med att revidera byggnadsordningen.
2013. ISBN 978-952-293-106-1
Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattareHandbok för förtroendevalda
2018
Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?Lagstiftningen om behandling av personuppgifter (dataskydd) reviderades efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig efter en övergångsperiod på två år 25.5.2018.
2017
Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledningVässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.
2012. ISBN 978-952-213-971-6
Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012Publikationen Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet har reviderats.
I publikationen ingår uppgiftsklassificeringar, definitioner av verksamhetsuppgifter och andra definitioner som används i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.
2012. ISBN 978-952-213-898-9
Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånareSammanfattning av handboken om miljöhälsa och samhällen
2016
Kloka val för utveckling av lokalsamhällena

Kloka val för utveckling av lokalsamhällenaAv broschyren framgår vad som är viktigt att beakta i olika beslutssituationer för att samordningen ska lyckas. Broschyren är i första hand tänkt för kommunala beslutsfattare.
2014. ISBN 978-952-293-213-6
Kom och bygg framtidens kommun

Kom och bygg framtidens kommunKommunen skapar själv sin framtid: genom sin verksamhet, sitt arbete och sina val formar och utvecklar kommunen sin verksamhetsmiljö. Framtidens kommun kommer att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklingsoch
partnerskapsrollen.
2017. ISBN 978-952-293-467-3
Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken

Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken
Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationerPublikationen omfattar följande fem delområden:
- Allmän förvaltning
- Ekonomiförvaltning
- Personal och förtroendevalda
- Materialfunktionen/logistik, bespisning, textil- och klädvårdnad
- Fastighets- och byggfunktionen
2002. ISBN 978-952-293-018-7