Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

E-Publikationer

Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken

Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken
Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationerPublikationen omfattar följande fem delområden:
- Allmän förvaltning
- Ekonomiförvaltning
- Personal och förtroendevalda
- Materialfunktionen/logistik, bespisning, textil- och klädvårdnad
- Fastighets- och byggfunktionen
2002. ISBN 978-952-293-018-7
Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer12 Undervisningsväsendet
13 Bildningsväsendet
(annat än undervisningsväsendet)
2006. ISBN 978-952-293-355-3
Kommunala nämnder i Fastfinland 2009-2012

Kommunala nämnder i Fastfinland 2009-2012Denna publikation beskriver de kommunala nämnderna med ledamöter i Fastlandsfinland
under fullmäktiges mandattid 2009-2012. Uppgifterna gäller i huvudsak 2009 och baserar sig på de uppgifter kommunerna lämnat till Kommunförbundet.
2011
Kommunalt arbete och produktivitet

Kommunalt arbete och produktivitetPersonalens betydelse för resultatrikt service.
De kommunala beslutsfattarna och kommunkoncernernas ledning ställs under de kommande åren inför uppgiften att trygga servicen till kommuninvånarna och tillgången på kunnig arbetskraft och att hålla ekonomin i balans. Den offentliga servicen och därmed det kommunala arbetet står inför genomgripande förändringar. I publikationen tas upp åtgärder för att rekrytera nya anställda, främja längre arbetsliv för de nuvarande anställda och utveckla personalledningen, resultaten och arbetshälsan.
2012. ISBN 978-952-213-947-4
Kommunalval, kandidater och invalda år 2017

Kommunalval, kandidater och invalda  år 2017

Kommunaktuellt publikationsserie nr 2/2019.
2019
Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktyg

Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktygKommunförbundet rekommenderar alla kommuner att införa ett kommundirektörsavtal.
2009. ISBN 978-952-213-449-3
Kommunekonomin mot 2020-talet

Kommunekonomin mot 2020-talet

Sakkunnigsynpunkter från Kommunalekonomiska enheten

Presentation av publikation


Kommunen tryggar invånarnas välfärd

Kommunen tryggar invånarnas välfärdEn komprimerad handbok om kommunens verksamhet och tjänster samt finansieringen av dem. I publikationen beskrivs kommunens roll när det gäller att trygga invånarnas vardag och tillhandahålla service, liksom också grunderna för finansieringen av den. Publikationen vänder sig särskilt till de politiska beslutsfattarna och den professionella ledningen i kommunerna.
2012. ISBN 978-952-213-951-1
Kommunen. En gemenskap mellan människor

Kommunen. En gemenskap mellan människorPublikationen är en utmärkt, komprimerad sammanställning av basfakta om kommunerna och kommunernas uppgifter.
2008. ISBN 978-952-213-402-8
Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationer

Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationerSom en del av informationssamhällets utveckling och verksamheten i samhället överlag blir det allt viktigare att ha tidsenliga adressuppgifter.
2007. ISBN 978-952-213-203-1
Kommunens koncerndirektiv

Kommunens koncerndirektivDenna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.
2017
Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Kommunförbundets EU-intressebevakning syftar till att påverka EU:s lagstiftningsprocess för att EU-lagstiftningen ska främja välfärden och livskraften för medborgarna, kommunerna och regionerna i unionen. I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet betonas bland annat betydelsen av EU:s följande programperiod 2021–2027 för kommunerna och landskapen.
2019
Kommunförbundets program för EU-valet 2019

Kommunförbundets program för EU-valet 2019

De viktigaste målen i Kommunförbundets program för EU-valet gäller bland annat följande programperiod, klimat- och energipolitik, cirkulär ekonomi, välfärd, förebyggande av marginalisering, digitalisering, samt utbildningspolitik och språkkunskaper.
2019
Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovårdenAv det välfärdspolitiska programmet framgår Kommunförbundets vision om hur kommunernas och kommuninvånarnas roll och ställning ser ut år 2025 inom social- och hälsovården, och också på ett bredare plan när det gäller att upprätthålla och främja välfärd och hälsa.
2015. ISBN 978-952-293-300-3
Kommuninvånaren i fokus - riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus - riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratinArbetet med att utveckla demokratin pågår oavbrutet. Med detta dokument vill vi sporra kommunerna till långsiktig utveckling av demokratin. I detta dokument framför vi olika perspektiv på utvecklingen av den kommunala demokratin som kommunen kan beakta i sitt utvecklingsarbete.
2015. ISBN 978-952-293-270-9
Kommuninvånarens många roller

Kommuninvånarens många rollerDet är viktigt att beakta kommuninvånarna och att öka interaktionen mellan kommunen och invånarna, men samtidigt bör man notera hur mångskiftande förhållandet mellan kommunen och dess invånare är. I denna publikation analyseras de olika roller som kommuninvånarna har i förhållande till
kommunen. Ny Kommun 2017 -publikation.
2010. ISBN 978-952-213-745-6
Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingen

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingenKommunens verksamhet baserar sig på invånarnas delaktighet och inflytande. I publikationen behandlas nya modeller för medinflytande, där kommuninvånaren kan tas med i planeringen och utvecklingen av service.
2012. ISBN 978-952-213-949-8
Kommuninvånarna i fokus

Kommuninvånarna i fokusVerktyg för att engagera invånarna i utvecklingen av tjänster och i beslutsfattandet
2014. ISBN 978-952-293-238-9
Kommunledning 2015. Riktlinjer, innehåll och redskap

Kommunledning 2015. Riktlinjer, innehåll och redskapEtt gott ledarskap är en viktig strategisk framgångsfaktor som har en positiv inverkan på hela kommunens utveckling.
2009. ISBN 978-952-213-557-5