Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

E-Publikationer

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i kommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 2017

Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2019.
2019
Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försök

Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försök

Handboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn. Den har sammanställts av projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och programmet Vi som vågar vid Kommunförbundet. Försökslotsen tar fasta på olika former att stödja försöksverksamhet enligt fyra teman: starta och stödja, kommunikation, utnyttjande och effekter samt upphandling och finansiering.

Handboken hjälper stödjarna att lotsa försöken mot bättre resultat och samtidigt få dem att undvika de värsta grynnorna. En försöksinriktad kultur innebär ett förändringsarbete som löper lätt och utnyttjar resurserna effektivt. Inom arbetet drar man lärdom av misslyckanden, delar resultaten och tillåter en evidensbaserad utveckling. Stödjarna behövs för att precisera, sparra och uppmuntra försöken fullt ut.
2019
Korruption och etik i kommunen

Korruption och etik i kommunen

Korruption och etik i kommunen är en kompakt presentation av begreppet korruption och hur den yttrar sig i kommunsektorn.
2018. ISBN 978-952-293-629-5
Mall för förvaltningsstadga för landskapet

Mall för förvaltningsstadga för landskapet

Utkast i april 2018
2018
Organisationer som samarbetspartner till landskap

Organisationer som samarbetspartner till landskap

Modeller för uppbyggande av ett organisationsvänligt landskap.
Föreliggande guide bygger på de av regeringens propositioner och riktlinjer som är kända. Den är avsedd att användas som verktyg vid beredningen av landskapsreformen och den uppdateras enligt behov efter att regeringens propositioner gällande landskaps- och vårdreformen har behandlats i riksdagen.
2018. ISBN 978-952-293-609-7
Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

En kommunalt förtroendevald kan avstängas från sitt uppdrag på grund av felaktigt eller brottsligt förfarande. I denna publikation har Kommunförbundets jurister sammanställt viktiga frågor som bör beaktas när man bereder och fattar beslut om avstängning.
2018
Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Handboken för den kommunala miljövårdsmyndigheten är avsedd för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen.
2018. ISBN 978-952-293-605-9
Valbarhet till landskapsfullmäktige

Valbarhet till landskapsfullmäktige

Det första landskapsvalet förrättas 28.10.2018. Denna promemoria redogör för hur valbarhet till landskapsfullmäktige bestäms i enlighet med förslaget till landskapslag.
2018
Redogörelse för bindningar i kommunen

Redogörelse för bindningar i kommunenRedogörelse för bindningar i kommunen går igenom definitionen på bindning, hur redogörelsen ska ges och frågor kring upprätthållandet av ett bindningsregister.
2018. ISBN 978-952-293-585-4
Kommunekonomin mot 2020-talet

Kommunekonomin mot 2020-talet

Sakkunnigsynpunkter från Kommunalekonomiska enheten

Presentation av publikation


Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattareHandbok för förtroendevalda
2018
Utvärdering av Projektet Integration på svenska

Utvärdering av Projektet Integration på svenskaÄr integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?
2018
Kvinnornas rösträtt och valbarhet i kommunen under 100 år

Kvinnornas rösträtt och  valbarhet i kommunen  under 100 årDenna publikation är Kommunförbundets åtgärd i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar, som är en del av 100 årsjubileet för Finlands självständighet år 2017.
2017
Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitetDet är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.
2017. ISBN 978-952-293-542-7
Kommunens koncerndirektiv

Kommunens koncerndirektivDenna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.
2017
Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek

Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotekRekommendationerna har tagits fram av en grupp bestående av aktiva medlemmar i ett flertal projekt finansierade av undervisnings- och kulturministeriet. Var och en av dessa har närmat sig bibliotekstjänsternas tillgänglighet ur sin egen synvinkel och det är resultaten av deras arbete som sammanfattas i denna skrift.
2017. ISBN 978-952-293-548-9
Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?Lagstiftningen om behandling av personuppgifter (dataskydd) reviderades efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig efter en övergångsperiod på två år 25.5.2018.
2017
Räddarna i vardagen

Räddarna i vardagenKund- och användarorienterad utveckling av närservice tillsammans med kommuninvånarna i Kajanaland
2017. ISBN 978-952-293-538-0
Medborgarbudget i kommuner och landskap

Medborgarbudget i kommuner och landskapI handboken presenteras olika sätt att tillämpa medborgarbudget. En och samma mall passar inte alla kommuner och landskap. Handboken är samtidigt den första finländska sammanfattningen av vad medborgarbudget innebär i praktiken.
2017. ISBN 978-952-293-524-3
Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?Slutrapport över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet.

Publikationen redogör för den svenska invandrarkoordinatorns arbete vid Kommunförbundet. Koordinatorn har haft som uppgift att främja och utveckla svensk integration i Finland genom samarbete med tvåspråkiga kommuner, tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån och ministerier samt tredje sektorns aktörer.
2017. ISBN 978-952-293-510-6