Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Ledarskap och förvaltning

Kom och bygg framtidens kommun

Kom och bygg framtidens kommunKommunen skapar själv sin framtid: genom sin verksamhet, sitt arbete och sina val formar och utvecklar kommunen sin verksamhetsmiljö. Framtidens kommun kommer att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklingsoch
partnerskapsrollen.
2017. ISBN 978-952-293-467-3
Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken

Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken
Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationerPublikationen omfattar följande fem delområden:
- Allmän förvaltning
- Ekonomiförvaltning
- Personal och förtroendevalda
- Materialfunktionen/logistik, bespisning, textil- och klädvårdnad
- Fastighets- och byggfunktionen
2002. ISBN 978-952-293-018-7
Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer12 Undervisningsväsendet
13 Bildningsväsendet
(annat än undervisningsväsendet)
2006. ISBN 978-952-293-355-3
Kommunalt arbete och produktivitet

Kommunalt arbete och produktivitetPersonalens betydelse för resultatrikt service.
De kommunala beslutsfattarna och kommunkoncernernas ledning ställs under de kommande åren inför uppgiften att trygga servicen till kommuninvånarna och tillgången på kunnig arbetskraft och att hålla ekonomin i balans. Den offentliga servicen och därmed det kommunala arbetet står inför genomgripande förändringar. I publikationen tas upp åtgärder för att rekrytera nya anställda, främja längre arbetsliv för de nuvarande anställda och utveckla personalledningen, resultaten och arbetshälsan.
2012. ISBN 978-952-213-947-4
Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktyg

Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktygKommunförbundet rekommenderar alla kommuner att införa ett kommundirektörsavtal.
2009. ISBN 978-952-213-449-3
Kommunen informerar

Kommunen informerarStrategisk planering av informationen, kommunkoncernens information, informationspraxis som stöder delaktighet, invånarrådgivning, information till medierna, mötesinformation, personalinformation, webbinformation, marknadsföring och krisinformation.
2004. ISBN 951-755-914-3
Kommunen tryggar invånarnas välfärd

Kommunen tryggar invånarnas välfärdEn komprimerad handbok om kommunens verksamhet och tjänster samt finansieringen av dem. I publikationen beskrivs kommunens roll när det gäller att trygga invånarnas vardag och tillhandahålla service, liksom också grunderna för finansieringen av den. Publikationen vänder sig särskilt till de politiska beslutsfattarna och den professionella ledningen i kommunerna.
2012. ISBN 978-952-213-951-1
Kommunen. En gemenskap mellan människor

Kommunen. En gemenskap mellan människorPublikationen är en utmärkt, komprimerad sammanställning av basfakta om kommunerna och kommunernas uppgifter.
2008. ISBN 978-952-213-402-8
Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisation

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisationHandbok för kommunala arbetsplatser. I denna handbok behandlas arbetsplatskommunikationen som förmedling av budskap, men också som interaktion och förstärkare av gemenskapen.
2013. ISBN 978-952-293-077-4
Kommuninvånaren i fokus - riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus - riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratinArbetet med att utveckla demokratin pågår oavbrutet. Med detta dokument vill vi sporra kommunerna till långsiktig utveckling av demokratin. I detta dokument framför vi olika perspektiv på utvecklingen av den kommunala demokratin som kommunen kan beakta i sitt utvecklingsarbete.
2015. ISBN 978-952-293-270-9
Kommuninvånarens många roller

Kommuninvånarens många rollerDet är viktigt att beakta kommuninvånarna och att öka interaktionen mellan kommunen och invånarna, men samtidigt bör man notera hur mångskiftande förhållandet mellan kommunen och dess invånare är. I denna publikation analyseras de olika roller som kommuninvånarna har i förhållande till
kommunen. Ny Kommun 2017 -publikation.
2010. ISBN 978-952-213-745-6
Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingen

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingenKommunens verksamhet baserar sig på invånarnas delaktighet och inflytande. I publikationen behandlas nya modeller för medinflytande, där kommuninvånaren kan tas med i planeringen och utvecklingen av service.
2012. ISBN 978-952-213-949-8
Kommuninvånarna i fokus

Kommuninvånarna i fokusVerktyg för att engagera invånarna i utvecklingen av tjänster och i beslutsfattandet
2014. ISBN 978-952-293-238-9
Kommunledning 2015. Riktlinjer, innehåll och redskap

Kommunledning 2015. Riktlinjer, innehåll och redskapEtt gott ledarskap är en viktig strategisk framgångsfaktor som har en positiv inverkan på hela kommunens utveckling.
2009. ISBN 978-952-213-557-5
Kvinnornas rösträtt och valbarhet i kommunen under 100 år

Kvinnornas rösträtt och  valbarhet i kommunen  under 100 år

Denna publikation är Kommunförbundets åtgärd i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar, som är en del av 100 årsjubileet för Finlands självständighet år 2017.
2017
Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrningMotiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.
2015. ISBN 978-952-293-324-9
Levande demokrati i strukturreformen

Levande demokrati i strukturreformenEn levande och välfungerande kommundemokrati och en stärkt demokratisk styrning hör till de centrala målen i kommun- och servicestrukturreformen.
2007. ISBN 978-952-213-217-8
Manual för utvärdering av servicen på svenska

Manual för utvärdering av servicen på svenskaManualen fokuserar på hur man kan utveckla servicen till kunderna på svenska i tvåspråkiga kommuner, vilket är både en rättighet för invånarna och en förutsättning för god förvaltning.
2007. ISBN 978-952-213-206-2
Medborgarbudget i kommuner och landskap

Medborgarbudget i kommuner och landskapI handboken presenteras olika sätt att tillämpa medborgarbudget. En och samma mall passar inte alla kommuner och landskap. Handboken är samtidigt den första finländska sammanfattningen av vad medborgarbudget innebär i praktiken.
2017. ISBN 978-952-293-524-3