Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund, Trafikverket

Principer för kommunens och statens kostnadsansvar inom landsvägshållningen

Principer för kommunens och statens kostnadsansvar inom landsvägshållningenTrafikverket och Kommunförbundet har uppdaterat rekommendationen från år 2001 om hur kostnaderna för väghållning av allmänna vägar ska fördelas mellan kommunerna och staten.

Uppdateringen blev nödvändig till följd av ny lagstiftning och förändringar i de statliga organisationer som svarar för väghållningen. Landsvägslagen ersatte väglagen vid ingången av år 2006. Trafikverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna inrättades vid ingången av år 2010.

Språkversioner

Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1376
ISBN 978-952-213-678-7
År 2010
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 190 kB