Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommunerI denna allmänna anvisning har det gjorts uppdateringar främst på grund av ändringarna i kommunallagen och bokföringslagen.

Nya noter är en specifikation av köpta tjänster och transaktioner med intressenter. Dessutom har bland annat anvisningarna om hyresavtal och ränteswapavtal preciserats. Noterna behöver inte längre innehålla någon redogörelse för överensstämmelsen mellan avskrivningarna och de investeringar som ska avskrivas. Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2012. Den nya anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2016. Noten angående transaktioner med intressenter presenteras för första gången senast i bokslutet för 2017.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1804
ISBN 978-952-293-471-0
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordbokföring, kommuner, samkommuner, anvisningar, avdrag, bokslut, avskrivningar

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 487 kB