Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning

Allmän anvisning om upprättande av balansräkningBokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner har reviderats 13 september 2016.

Vid revideringen har man beaktat bl.a. de ändringar i kommunlagen (410/2015) och bokföringslagen (1620/2015) som trätt i kraft efter föregående allmänna anvisning. I den allmänna anvisningen om upprättande av balansräkning har anvisningarna om bokföring av bl.a. förvaltade medel och förvaltat kapital samt erhållna donationer preciserats. I anvisningen fastställs också att kommunerna inte kan tillämpa möjligheten enligt bokföringslagen att värdera vissa poster i balansräkningen till verkligt värde. Den reviderade allmänna anvisningen ersätter den föregående anvisningen från år 2010. Den reviderade anvisningen ska iakttas vid upprättande av kommunens och samkommunens bokslut för räkenskapsperioden 2016.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1789
ISBN 978-952-293-458-1
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordbokföring, kommuner, samkommuner, anvisningar, balans, reserveringar, anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, finansieringstillgångar, Kapital, eget kapital, främmande kapital

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 645 kB