Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Produktsök

  

[1] [2] >>>

Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013

0.00 €

 

Kommunalval, kandidater och invalda år 2017 ...

0.00 €

 

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland ...

0.00 €

 

Kuntaliiton linjaus liiton ja kuntien turvallisuustyölle

0.00 €

 

Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnista

0.00 €

 

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Perustelut ja täsmennykset

0.00 €

 

Kuntasektorin käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Kuntayhteistyöllä paremmat rakennusvalvontapalvelut. Selvitys kuntayhteistyökokemuksista.

0.00 €

 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät. Tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön

0.00 €

 

Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010

0.00 €

 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. Suositus

0.00 €

 

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous. Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille

0.00 €

 

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja luottamushenkilöille

0.00 €

 

Rakennusvalvonnan alueellistaminen - väliraportti ...

0.00 €

 

Rakennusvalvonnan alueellistaminen. Arvio hyödyistä ja haitoista

0.00 €

 

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

0.00 €

 

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön ...

0.00 €

 

Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Pelastuslaitosten valvonnan aapinen Tämän oppaan...

0.00 €

 

Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta ...

0.00 €

 

Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön

0.00 €

 

Tietoa Manner-Suomen kuntien valtuutetuista ja valtuustoista 2009-2012

0.00 €

 

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

0.00 €

 

Förvaltningsstadga för kommunen ...

0.00 €

 

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

0.00 €

 

Valbarhet till landskapsfullmäktige Det första...

0.00 €

 

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

15.00 €

 

Vallantavoittelijan muotokuva. Analyysi vuoden 2000 kunnallisvaalien ehdokkaista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 40. Acta nro 157

0.00 €

 

Paikallisyhdistykset kunta-areenalla. Voimavarat, edunvalvonta, palvelutuotanto ja yhteisöllisyyden ylläpito. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 45. Acta nro 164

0.00 €

 

Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokaudella 2001-2004. Acta nro 173.

0.00 €

 

Kuntademokratian ja johtamisen tila valtuustokaudella 2005-2008. Acta nro 215

0.00 €

 

Kommunförbundets program för EU-valet 2019 De...

0.00 €

 

Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen

0.00 €

 

Kokokuva Manner-Suomen kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajista vuonna 2013

0.00 €

 

Valtuustokoot Manner-Suomen kunnissa valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021

0.00 €

 

Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut vuonna 2017 ...

0.00 €

 

Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat Manner-Suomen kunnissa vuonna 2017

0.00 €

 

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella

0.00 €

 

Valtionosuudet teoriassa ja käytännössä. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2015

0.00 €

 

Johtamis- ja kokouskäytännöt ARTTU2-kuntien hallituksissa ja valtuustoissa vuonna 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 9/2016

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Kuntatalous kohti 2020-lukua ...

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Kommunen. En gemenskap mellan människor ...

0.00 €

 

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

0.00 €

 

Etisk dimension i kommunledning I detta...

0.00 €

 

Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbete

0.00 €

 

Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektören

0.00 €

 

Medborgarbudget i kommuner och landskap I...

0.00 €

 

Kunnat ja paikallinen kehittäminen Kuntanäkökulmia...

0.00 €

 

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot

0.00 €

 

Maaseudun palvelut 11 kuntajohtajan näkökulmasta ...

0.00 €

 

Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin...

0.00 €

 

Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina ...

0.00 €

 

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

0.00 €

 

Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019 Kuntaliiton...

0.00 €

 

Our goals for Finland’s Presidency of the Council of the EU 2019

0.00 €

 

The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

0.00 €

 

LapsiARVI-kriteerit - perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle. Opas laadun arviointiin ja kehittämiseen

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta Julkaisussa...

0.00 €

 

Arkeen Voimaa -projekti 2012-2014 ...

0.00 €

 

Terveydenhuollon laatuopas Tämä opas on...

0.00 €

 

Kunnallisvaalit kuntademokratian kuvaajana. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema I

0.00 €

 

Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2

0.00 €

 

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit Julkaisu...

0.00 €

 

Vaalitilinpäätös. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 1

0.00 €

 

Parasta naisille? Kuntaliitokset ja naisten edustus kuntien johdossa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 7

0.00 €

 

Kehittyvät tilaaja-tuottajamallit suomalaisissa kaupungeissa

0.00 €

 

Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

0.00 €

 

Tasa-arvo kuntien toiminnassa Raportissa...

0.00 €

 

Näkökulmia kunnallisesta itsehallinnosta Mitä on...

0.00 €

 

Eettinen ulottuvuus kuntajohtamisessa Tässä...

0.00 €

 

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Tasa-arvo on...

0.00 €

 

Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen

0.00 €

 

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

0.00 €

 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kuntajohtajan johtajasopimus - puitteet ja...

0.00 €

 

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa ...

0.00 €

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite ...

0.00 €

 

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018 Kuntien...

0.00 €

 

Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavat

0.00 €

 

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

0.00 €

 

Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17

0.00 €

 

Opittavaa kuntaliitosprosesseista ...

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Laadunhallinta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, pdf-julkaisu

20.00 €

 

Koulukuljetusten tila 2013 Raporttiin on koottu...

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2016 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2017 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille

0.00 €

 

Hulevesiopas Hulevesien hallinta kuuluu niin...

0.00 €

 

Infrasta elinvoimaa Infra on yhteiskunnan perusta...

0.00 €

 

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

0.00 €

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Selvitys...

0.00 €

 

Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen

0.00 €

 

[1] [2] >>>